addEventListener("load", function() { setTimeout(hideURLbar, 0); }, false); function hideURLbar(){ window.scrollTo(0,1); }

回解梦首页

回上页

 

《孔明解梦歌》


《三字经解梦歌》

梦结婚,事难成。 

  解曰 : 梦见结婚,做事难成。

梦上房,病脱身。 

  解曰 : 梦见上茅房,疾病脱身。

梦房塌,家不合。 

  解曰 : 梦见房子塌,家运不安。

梦飞龙,贵子生。 

  解曰 : 梦见天有飞龙,生贵子。

梦拾钱,反不吉。 

  解曰 : 梦见检钱,反有不吉之事。


梦穿鞋,有小人。 

  解曰 : 梦见穿鞋,注意有小人。

梦打铁,家中旺。 

  解曰 : 梦见打铁,家中兴旺。

梦灯亮,夫妻圆。 

  解曰 : 梦见灯亮,夫妻团圆。

梦棺材,钱自来。 

  解曰 : 梦见棺材,升官钱来。

梦跑步,事无头。 

  解曰 : 梦见跑步,事无头绪。

梦当官,反难当。 

  解曰 : 梦见当官,反难当官。

梦吃肉,亲人逅。 

  解曰 : 梦见吃肉,亲人团圆。

梦干活,病缠身。 

  解曰 : 梦见干活,疾病缠身。

梦爬山,心烦乱。 

  解曰 : 梦见爬山,心事烦乱。

梦吃物,是非出。 

  解曰 : 梦见吃食物,是非口舌来。

梦事成,反不成。 

  解曰 : 梦见事成,反不成。

卖东西,事能成, 

  解曰 : 梦见卖东西,凡事可成,

蛇缠身,与人争。 

  解曰 : 梦见蛇缠身,恐与人争是非。

拾手帕,贵子生。 

  解曰 : 梦见拾手帕,生贵子。

云遮日,出不顺。 

  解曰 : 梦见云遮日,出外不平安。

打官司,免灾难。 

  解曰 : 梦见打官司,灾难消除。

梦雁飞,有书信。 

  解曰 : 梦见飞雁,有重要书信来。

百花残,妻有病。 

  解曰 : 梦见百花凋零,妻子有病。

梦春景,事亨通。 

  解曰 : 梦见春天景象,百事亨通。

日月照,事不顺。 

  解曰 : 梦见日月照,百事不顺。

梦下井,灾难生。 

  解曰 : 梦见下井,灾难来。

梦雪飞,吉如意。 

 解曰 : 梦见飞雪,吉祥如意。

海波起,有财机。 

 解曰 : 梦见海起波浪,有偏财。

梦捉鱼,财自来。

  解曰 : 梦见捉鱼,钱财自来。

梦吃鱼,失要财。

  解曰 : 梦见吃鱼,要失财。

 

梦死人,出门顺。

  解曰 : 梦见死人,出门平安顺利。

梦下雨,泪淋淋。

  解曰 : 梦见下雨,悲伤之事。

梦起坟,钱财空。

  解曰 : 梦见起坟,钱财空。

梦狗咬,定不顺。

  解曰 : 梦见狗咬,必定不顺。

梦打仗,归于和。

  解曰 : 梦见打仗,归于平静。

梦过河,乘祥云。

  解曰 : 梦见过河,有吉祥之事。

梦花开,妻有孕。

  解曰 : 梦见花开,妻子有孕。

梦吃果,贵子生。

  解曰 : 梦见吃水果,生贵子。

梦大哭,反大喜。

  解曰 : 梦见大哭,反有大喜。

梦有病,则不吉。

  解曰 : 梦见有病,则不吉。

梦出门,有顺序。

  解曰 : 梦见出门,循序渐进。

梦救火,得金银。

  解曰 : 梦见救火,可得金银。

梦赶考,能考上。

  解曰 : 梦见赶考,能考上。

梦看戏,则不吉。

  解曰 : 梦见看戏,则不吉。

梦剑断,有冤情。

  解曰 : 梦见剑断,有冤情。

梦洗澡,灾难尽。

  解曰 : 梦见洗澡,灾难已尽。

梦拾蛋,是非生。 

  解曰 : 梦见检蛋,口舌是非。

梦火烧,钱财生。

  解曰 : 梦见火烧,钱财生。

掉毛坑,事不顺。

  解曰 : 梦见掉毛坑,百事不顺。

身粘屎,其理同。

  解曰 : 梦见身粘屎,百事不顺。

梦男孩,是小人。

  解曰 : 梦见男孩,是小人。

梦女孩,见贵人。

  解曰 : 梦见女孩,见贵人。

鸟出笼,乘东风。

  解曰 : 梦见鸟飞出鸟笼,顺势而为。

被人追,喜事随。

  解曰 : 梦见被人追,喜香事随。

看歌舞,家不吉。

  解曰 : 梦见看歌舞戏,家宅不安。

梦盖房,其理同。

  解曰 : 梦见盖房子,家宅不安。

梦掉牙,伤老人。

  解曰 : 梦见掉牙齿,老人有伤。

梦被偷,交财运。

  解曰 : 梦见被偷,财运渐通。

梦小鸡,有计较。

  解曰 : 梦见小鸡,必有争执计较。

百花开,双喜临。

  解曰 : 梦见百花开放,双喜临门。

梦杀人,己不顺。

  解曰 : 梦见杀人,诸事不顺。

死复生,灾难临。

  解曰 : 梦见死而复生,灾难将临。

朋友逢,无音讯。

  解曰 : 梦见朋友相逢,寻人无音讯。

与妻吵,乐融融。

  解曰 : 梦见与妻吵架,家庭和乐。

鲜血淋,见贵人。

  解曰 : 梦见鲜血,贵人现。

抬死人,财属众。

  解曰 : 梦见抬死人,财运将亨通。

掉入棺,前途宽。

  解曰 : 梦见掉入棺材,前途宽心。

抓坏人,需小心。

  解曰 : 梦见抓坏人,需小心。

掉入坑,莫听信。

  解曰 : 梦见掉入坑,莫听信巧言。

 


~ 本游戏仅为娱乐参考之用 ~